เอส.เค. โพลีเมอร์ ร่วมลงนามความร่วมมือกับ

กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางและผลิตภัณฑ์ยางตาชี จังหวัดยะลา ในโครงการเพิ่มมูลค่ายางพาราไทย

       เอส.เค. โพลีเมอร์ ร่วมลงนามความร่วมมือกับ กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางและผลิตภัณฑ์ยางตาชี จังหวัดยะลา ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรอย่างยั่งยืน สร้างผลิตภัณฑ์คนไทยเพื่อแข่งขันได้ในตลาดโลก ภายใต้โครงการเพิ่มมูลค่ายางพาราไทย โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ,ตัวแทนจาก กยท. ,สหกรณ์จังหวัดยะลา และคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้

       สำหรับโครงการเพิ่มมูลค่ายางพาราไทย มีการผลักดันโดย บริษัท เอส. เค. โพลีเมอร์ จำกัด ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีการผลิตชิ้นส่วนยาง เป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต  การควบคุณภาพ  รวมถึงการประกันคุณภาพ  จากประสบการณ์กว่า 30 ปี แก่กลุ่มเกษตรกรทำสวนยางและผลิตภัณฑ์ยางตาชี จังหวัดยะลา ให้มีระบบการผลิตที่เป็นมาตรฐานสากล มีประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียจากของเสีย และการชำรุดเสียหายของเครื่องจักรและแม่พิมพ์ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และมีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยเริ่มต้นจากกลุ่มสินค้า RUBBER SPEED BUMP หรือ ยางชะลอความเร็ว

 

 

S.K.Polymer Co., Ltd. is one of Thailand’s leading molded rubber parts manufacturers.